תנאי שימוש

כללי

> האתר www.aldega.co הינו אתר מידע של aldega.

> המידע המוצג באתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אולם פונה לגברים ונשים כאחד.

> האתר מכיל מידע מגוון בתחומים שונים כגון: אבטחת מידע וניהול סיכונים, רגולציה, ניהול תהליכים ופרטיות.

> אין מן הנמנע כי לאתר יתווסף מידע נוסף בתחומים אחרים ובקטגוריות שלא צוינו באופן מפורט לעיל ולהלן.

> שינויים ועדכונים באתר, בין אם בתכנים, בקישורים, במסמכים, בדוגמאות ובמבנה האתר וכדומה יבוצעו על ידי aldega ולה הזכות הבלעדית לעניין זה.

> aldega אינה מתחייבת להציג, לשמור ולעדכן נתונים ומידע, קישורים לאתרים צד ג', מאמרים וכל נתון/מידע אחר שיעלה לאתר.

> aldega תהיה רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחוייבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

> הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.
> למי שיירשם לאתר יישלח מעת לעת דוא"ל. בעת רישומך לאתר הנך מאשר קבלת מידע, עדכונים ונתונים מ-aldega בדיוור ישיר.

> במידה ואינך מעוניין בקבלת עדכונים כדלעיל יש לפנות לכתובת הבאה: INFO@aldega.co.

פרטיות

> ל-aldega יכולת לפקח על השימוש באתר, לאגור, להשתמש ולהציג (לפי החלטתה) כל מידע מכל סוג שיתקבל ממבצעי פעולות באתר בין אם המידע סטטיסטי או אחר והכל על פי הוראות החוק/דין.

> מידע שיימסר ל- aldega בין אם בדוא"ל, על ידי בלוג (Blog) או בכל דרך אחרת יימסר באחריות המוסר ול-aldega הזכות הבלעדית לעשות בו שימוש כראות עינה.

> ל-aldega הזכות הבלעדית לפרסם, לדחות פרסום, לשנות תכנים ולהציגם על פי הבנתה והכל בכפוף לשמירה על זכויות יוצרים ושמירה על עקרונות הפרטיות.

> בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר (להלן "נתונים") הנך מצהיר כי ידוע לך שתכנים אלו יהיו חשופים למשתמשי האתר ואתה מעניק בזאת ל-aldega רישיון בלתי מוגבל, בלתי חוזר, שאינו בלעדי,

  לעשות שימוש בנתונים ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של aldega ובכפיפות להוראות הסכם זה אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד aldega בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל

  הנוגע לנתונים ו/או בגין נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג' בעקבות העלאת התכנים הנ"ל לאתר.

קישורים

> האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (Hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן

   חסות על ידי aldega לאותם מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.​

> aldega אינה מתחייבת לפעילות תקינה של הקישורים והפניה לעמוד המידע המתאים עם הקשה על הקישור.

> aldega תבדוק מעת לעת את תקינות הקישורים אולם אין היא נושאת באחריות מכל סוג, במידה והפניה לקישור זה או אחר תפנה את המשתמש לאתר ו/או מידע המכיל תוכן פוגעני מכל סוג.

> לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים ל- aldega (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין aldega לבין בעלי אתר צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין ל- aldega כל שליטה או

   זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. לכן, אין aldega אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
> במידה ונמצא כי קישור אינו מתאים/תקין יכול המשתמש לפנות למנהל האתר בכתובת הרשומה בעמוד "צור קשר" ולהודיע על כך. למען הסר ספק, אין פניה זו מחייבת כי הקישור יוסר ו/או יתוקן.

זכויות יוצרים (דינים התקפים בישראל וע"פ אמנות בינ"ל)

> כל הדפים המצויים באתר, המידע המוצג בהם, וכל פריט שנוצר/הופק על ידי aldega הם רכושה של aldega ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו לה לעשות בהם שימוש.

> בהגדרה של זכויות יוצרים יש לכלול בין היתר: טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוצג

   שייכות לגורם אחר. למען הסר ספק, ובהדגשה לעניין התמונות, השימוש בתמונות המוצגות באתר אסור אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מ- aldega .

> המשתמש רשאי לעשות "שימוש סביר" במידע, לפי הכללים הקבועים בדין.

> אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל שינוי, עיבוד, תרגום שקרי או כל נזק אחר או כל פעולה העלולה לפגוע בבעל זכויות היוצרים בשמו ובכבודו.

> בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם מידע מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת aldega .

​> ניתן להוריד מהאתר דוגמאות של מסמכים ו/או תוצרים שיוגדרו באופן זה. בכל מקרה, חל איסור מפורש לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר בדוגמאות אלו למעט המטרה לשמה הוצגו באתר.

> הפרה של הנחיה זו עלולה לפגוע בזכויות יוצרים ובקניין רוחני.

אחריות

> המידע מוצג באתר "כמות שהוא" (AS IS) והאחריות על השימוש באתר ובמידע היא של המשתמש העושה שימוש באתר ושלו בלבד.

> aldega לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר ולא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על יד משתמש או על ידי כל צד ג'.

> aldega לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, במסמכים, בדוגמאות ו/או כל נתון המוצג באתר.

> כל הנכנס לאתר, במידה ויידרש, יאשר כי קרא את התנאים הרשומים להלן ולעיל ויסכים לעמוד בתנאים ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר ובכפוף להוראות אלו.

> כל הנכנס לאתר, במידה ולא יידרש לאשר כי קרא את תנאי השימוש אין הדבר פוטר אותו מלקרוא את הכתוב במסגרת תנאי השימוש באתר ולעמוד ולקיים את הדרישות הללו.

> מובהר ומפורש בזאת כי המידע המופיע באתר אינו בבחינת יעוץ ואין להסתמך עליו, על אף שמהות השירותים הניתנים על ידי aldega עיקרם בייעוץ.

> בכוונת הנהלת האתר להבטיח כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות".

רועי רם | אבטחת מידע | ניהול אבטחת מידע | אסטרטגיית אבטחת מידע | מודעות עובדים | 27001 | ניהול סיכונים | תהליכים | ניהול תהליכים | BPM | COBIT | פרטיות | פרטיות עובדים בעבודה | פרטיות במאגרי מידע | סייבר | הגנה בסייבר | רגולציה | סוקס ישראלי | ISOX | SOX | סקר סיכונים | סקר חשיפות | מדיניות | נהלים | ניהול שינויים | המשכיות עסקית | אירועים | BIA | MIMA | מודל הבגרות | CMMI

 

תנאי שימוש  |  עמוד ראשי