הזכות לפרטיות

“הדעה המקובלת כיום היא, שאין כל קושי להציע דוגמאות לזכות לפרטיות, אך גם אין זה אפשרי להגדירה, כי הפרטיות היא כמו פיל, קל יותר לזהותה מאשר להגדיר את מהותה (הלם, 2003)”.

הדרישה לפרטיות מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 ובתיקונים שנוספו לחוק במהלך השנים. ניתן לראות מגמה הולכת וגדלה בתחום האכיפה ובהתאמת הדרישות למגזרים ותכנים שונים, דבר המחייב את הגוף העסקי/ציבורי כבעל מאגר/מנהל/מחזיק להשקיע משאבים בהגנה ובניהול מאגרי המידע בין אם של לקוחות/עמיתים ובין אם של עובדי הארגון.

חקיקה​ כנסת | ממשלה

על שולחנה של הכנסת מונחת הצעת חוק מטעם הממשלה בנושא: הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב-2011.

מטרת התיקון המוצע היא לשפר את יכולות הפיקוח והאכיפה להבטחת קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות. עוד כולל התיקון הצעה להתאמת בעלי תפקידים וסמכויות, וכן עיצום כספי היכול להגיע למליוני שקלים לנושא משרה בתחום.

קישור לתיקון >>

ניתן למצוא, באופן מרוכז, באתר משרד התמ"ת (תעשיה, מסחר ותעסוקה) את צווי הגנת הפרטיות ואת התקנות שפורסמו.

לאתר משרד התמ"ת >>

הרשות למשפט, טכנולוגיה​ ומידע (רמו"ט)

הנחיות רשם מאגרי מידע

באתר רמו"ט מתפרסמות הנחיות בתוקף של רשם מאגרי מידע, במטרה לספק לציבור את עמדת הרשם בסוגיות שונות שהתעוררו במסגרת הפעלת הסמכויות המוקנות לו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

קישור לאתר רמו"ט >>

משרד המשפטים

 

צווים ותקנות

רועי רם | אבטחת מידע | ניהול אבטחת מידע | אסטרטגיית אבטחת מידע | מודעות עובדים | 27001 | ניהול סיכונים | תהליכים | ניהול תהליכים | BPM | COBIT | פרטיות | פרטיות עובדים בעבודה | פרטיות במאגרי מידע | סייבר | הגנה בסייבר | רגולציה | סוקס ישראלי | ISOX | SOX | סקר סיכונים | סקר חשיפות | מדיניות | נהלים | ניהול שינויים | המשכיות עסקית | אירועים | BIA | MIMA | מודל הבגרות | CMMI

 

תנאי שימוש  |  עמוד ראשי